fbpx

Integritetspolicy

Integritetspolicy

 

  1. För oss på Dentme kommer du som individ och patient alltid först och denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) redogör för vår hantering av dina personuppgifter i samband med att nyttjar någon av våra tjänster (”Tjänsterna”).

 

I Integritetspolicyn förklarar vi närmare hur Dentme fungerar för dig som ”användare” och ”patient” samt vem som ansvarar för den personuppgiftsbehandling som sker i samband med att du använder Tjänsterna. Vi beskriver även vilka personuppgifter om dig som behandlas när du använder Tjänsterna, hur vi behandlar personuppgifterna och varför. Vi beskriver också vilket lagstöd som motiverar behandlingen i fråga samt vilka utomstående parter som kan komma att hantera personuppgifter om dig för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna. Du får även information om dina rättigheter avseende den behandling som sker av dina personuppgifter och hur du kan gå tillväga för att utöva dessa rättigheter.

 

  1. Vem är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen?

Det är Dentme AB, organisationsnummer 559229-8557, som äger och tillhandahåller den tekniska plattformen och applikationen Dentme (”Appen”) och som är personuppgiftsans varig för behandlingen av de personuppgifter som du registrerar i Appen, fram till dess att du inlett själva kontakten med Vårdgivaren (definierat nedan) för bedömning, behandling och uppföljning. När du söker vård hos Dentme är det Vårdgivaren som ansvarar för utförandet av tandvården, inklusive den behandling av personuppgifter som sker i samband med att du använder Tjänsterna.

 

Dentme AB i egenskap av leverantör av plattformen och relaterade tjänster, agerar personuppgiftsbiträde för behandling av personuppgifter som förekommer i samband därmed. Detta omfattar till exempel behandling i samband med drift, underhåll, felsökning, stöd vid Vårdgivarens arbete med att kvalitetssäkring och förbättring av vårdtjänsterna, samt i Vårdgivarens arbete med regelefterlevnad och informationssäkerhet. I sin roll som personuppgiftsbiträde behandlar Dentme AB bara dina personuppgifter på instruktion av Vårdgivaren.

 

 

  1. Varifrån samlar vi in de personuppgifter som behandlas om dig när du använder Tjänsterna?

 

3.1 Personuppgifter som registreras via ditt användarkonto i Dentme-appen.

Dentme AB och Vårdgivaren behandlar de personuppgifter om dig som du registrerar via ditt användarkonto (som namn, personnummer, adress och mejladress) då du öppnar ett användarkonto hos oss och därefter de uppgifter som du registrerar när du använder Appen.

Dessutom kan vi komma att automatiskt samla in och behandla följande information:

(I) teknisk information inklusive IP-adress, inloggningsinformation, typ och version av operativsystem och enhet, tidsinställningar, skärminställningar, språk, cookies etc.

(I) information om Tjänsterna du som du har använt hos oss, tidsåtgång till ärenden, vilka sidor och funktioner du har använt etc.

Information om vår användning av cookies framgår även av Dentme:s policy för cookies.

Personuppgifter som lämnas i samband med att du registrerar ett konto och använder Appen kallar vi nedan för ”Användardata”.

 

3.2 Personuppgifter till och från Vårdgivaren

Kontakt med Vårdgivaren

I samband med att du söker vård hos oss blir du ombedd att dela med dig av uppgifter kopplade till ditt allmänna hälsotillstånd samt tandhälsa. Detta gör du främst genom att fylla i relevant formulär i Appen. Dessa uppgifter kan omfatta, men är inte begränsade till, information om att du lider av någon sjukdom, din medicinska historia eller ditt fysiologiska eller biomedicinska tillstånd. Vårdgivaren kan också komma att förmedla personuppgifter om dig i syfte att tillhandahålla och följa upp den hälso- och sjukvård som du får inom ramen för Tjänsterna. Personuppgifter relaterade till din tandhälsa och som Vårdgivaren använder för att tillhandahålla vårdtjänster kallar vi nedan ”Patientdata”.

 

3.3 Personuppgifter från tredje part inklusive andra vårdgivare

Dina personuppgifter kan även komma att uppdateras och behandlas hos oss som Patientdata baserat på den tandvård som du erhållit från annan vårdgivare än Dentme AB. För de fall då dessa uppgifter bedöms relevanta för tillhandahållandet av tandvården inom ramen för Tjänsterna kan de komma att sparas och behandlas av Vårdgivaren och föras in i din patientjournal av behandlande tanvårdspersonal. Dentme AB och Vårdgivaren kommer därutöver löpande att hämta uppdaterade uppgifter om dig via Statens Personadressregister (SPAR) för att kunna tillhandahålla Tjänsterna, så att rätt uppgifter om dig finns tillgängliga vid var tid och därmed underlätta din kontakt med Vårdgivaren. Denna information omfattar namn, adress, bostadsort, land och om du har skyddad identitet.

 

  1. Var lagras dina personuppgifter?

Appen är en egenutvecklad teknisk plattform som ägs och kontrolleras av Dentme AB och som löpande utvecklas och kvalitetssäkras. Merparten av dina personuppgifter som vi hanterar i samband med att du nyttjar Tjänsterna sparas inte i din mobil eller surfplatta. Dessa personuppgifter lagras i stället av Dentme ABs infrastruktur. Personuppgifterna hanteras och lagras främst inom EU/EES. Din patientjournal lagras alltid inom EU/EES.

 

  1. Vilka personuppgifter behandlas när du använder Dentme och varför?

5.1 Dentme:s behandling av din Användardata

Dentme AB behandlar din Användardata (som beskrivet ovan i avsnitt 3.1) för att kunna:

(I) behandla din registrering eller uppsägning av ditt användarkonto i Appen

(II) ge dig behörighet att logga in och använda ditt användarkonto

(III) säkerställa din identitet och ålder

(IV) upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter om dig, samt för att möjliggöra och underlätta för dig att snabbt komma i kontakt med Vårdgivaren

(V) hantera dina val av inställningar och uppgifter om betalning

(VI) hjälpa dig med supportärenden och förfrågningar kring din användning av Appen

(VII) leverera Tjänsterna till dig enligt våra Allmänna villkor

Vi stödjer oss på den rättsliga grunden ”Avtal” (artikel 6.1 b dataskyddsförordningen, ”GDPR”) för att behandla dina personuppgifter genom det avtal (våra Allmänna villkor) som du har ingått med Dentme AB, i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsterna, inklusive möjliggöra Vårdgivarens tillhandahållande av god vård i samband med att du använder Tjänsterna.

 

5.2 Vårdgivarens tillhandahållande av vårdtjänster

Vårdgivaren behandlar Patientdata (som beskrivits ovan i avsnitt 3.2) i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsterna inom ramen för utövandet av vården. Som vårdgivare lyder vår verksamhet under gällande nationell lagstiftning. Vi behandlar därför främst din Patientdata med stöd av gällande lag (främst Patientdatalag (2008:355). Behandling av din Patientdata sker undantagsvis med med stöd av särskilt samtycke enligt artikel 7 i GDPR (se avsnitt 5.3 nedan) samt för att uppfylla andra av Vårdgivarens skyldigheter enligt lag (se avsnitt 5.6 nedan) enligt artikel 6.1 c i GDPR. I det ingår att vår tandvårdspersonal för journal som Vårdgivaren är skyldig att spara under viss tid. Vårdgivaren uppdrar även åt Dentme AB att kvalitetssäkra och utveckla Tjänsterna. Dentme AB kan genom detta behandla (tekniskt bearbeta och tekniskt lagra) känsliga personuppgifter om dig i syfte att kvalitetssäkra och utveckla vården i Tjänsterna i enlighet med gällande lagstiftning. Denna behandling av dina känsliga personuppgifter sker osjälvständigt av Dentme AB och enligt Vårdgivarens instruktioner. Avidentifierade uppgifter som inte utgör personuppgifter kan komma att delas av Vårdgivaren med Dentme AB i syfte att utveckla Tjänsterna.

 

5.3 Tillhandahållande av supporttjänster relaterat till ditt nyttjande av Tjänsterna och andra tjänster

Supporttjänster

Dentme AB och Vårdgivaren kan komma att kommunicera med dig i egenskap av användare av Tjänsterna. I detta ingår bland annat att besvara förfrågningar samt att utreda klagomål och andra supportärenden (inklusive teknisk support). Beroende på ditt ärende kan du komma att dela med dig av ytterligare Användardata och Patientdata som vi då behandlar i syfte att kunna hjälpa dig att nyttja Tjänsterna på bästa sätt. Vi kan också komma att kontakta dig med råd och rekommendationer via telefon eller notiser då vi bedömer att du behöver sådan information av medicinska skäl. Till exempel för att ta reda på hur du svarar på din behandling, för att rekommendera ny kontakt med vården och under liknande omständigheter.

Dentme och Vårdgivaren tillhandahåller support enligt ovan som en del av Tjänsterna (det vill säga för att kunna fullgöra avtalet mellan dig och Dentme AB). I den mån supporttjänsterna är relaterade till vård eller behandling av Patientdata (eller känsliga personuppgifter om dig) sker behandlingen med stöd av vårdgivares rätt att behandla personuppgifter i samband med administration av vårdverksamheten enligt Patientdatalagen (2008:355). Behandling av dina personuppgifter i anslutning till supportärenden kan även ske för att Vårdgivaren ska kunna fullgöra Vårdgivarens rättsliga förpliktelser enligt tvingande lagstiftning inom vården (se även avsnitt 5.5 nedan).

Andra tjänster

Med stöd av särskilt samtycke kan vi tillhandahålla vissa övriga tjänster till dig inom ramen för Tjänsterna. Detta omfattar till exempel inhämtande av uppgifter om dina utskrivna recept från aktuell plattform för e-recept, för att kunna erbjuda dig förnyelsetjänster samt påminnelser om att förnya eller ta utskriven medicin.

 

5.4 Marknadsföring av produkter och tjänster samt analys och utveckling av Dentme AB

Dentme AB behandlar delar av din Användardata (såsom beskrivet ovan i avsnitt 3.1) för direktmarknadsföring till dig via mejl och sms eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation, till exempel i samband med kampanjer och erbjudanden i samarbete med samarbetspartners till Dentme AB. Detta innefattar behandling av uppgifter om dig, omfattande ditt namn, kontaktuppgifter, kön, ålder, bostadsort och om du har barn eller inte. Det kan också omfatta uppgifter om hur du har använt Appen. Känsliga uppgifter som Patientdata används dock inte för direktmarknadsföring. Behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring sker med stöd av ditt samtycke som du kan dra tillbaka när du vill i enlighet med avsnitt 9 nedan.

Dentme AB behandlar även Användardata, det vill säga inte Patientdata, om din användning av Tjänsterna i syfte att förstå hur Tjänsterna används och för att förbättra användarupplevelse och funktionalitet i Appen. Behandling av personuppgifter för analys och utveckling sker med stöd av vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f i GDPR).

5.5 Kvalitetssäkring och utveckling av vårdtjänsterna av Vårdgivaren

Vårdgivaren kan komma att behandla dina personuppgifter i syfte att förstå användning samt för att utveckla och förbättra de vårdtjänster som tillhandahålls inom ramen för Tjänsterna, till exempel genom att förbättra användargränssnitt och funktionalitet. Vårdgivaren behandlar även dina personuppgifter i sitt kvalitetsförbättringsarbete i syfte att kontinuerligt öka säkerhet, medicinsk kvalitet, effektivitet och tillgänglighet av Tjänsterna. Behandling av personuppgifter för de ändamål som anges i detta avsnitt sker med stöd av vårdgivares rätt att behandla personuppgifter i samband med kvalitetssäkring och förbättring av vården enligt Patientdatalagen (2008:355).

5.6 För att fullgöra rättsliga förpliktelser

Dentme AB och Vårdgivaren kan komma att behandla din Användardata och Patientdata (såsom beskrivits ovan i avsnitt 3.1–3.2) med stöd av den rättsliga grunden ”rättslig förpliktelse” (artikel 6.1 c i GDPR) för att uppfylla skyldigheter enligt lagar, domar eller myndighetsbeslut (till exempel avseende krav från Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO eller Socialstyrelsen).

Vi sparar och behandlar i övrigt dina personuppgifter i den omfattning det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser och de krav som ställs enligt lag.

  1. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi hanterar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål uppgifterna i fråga behandlas för enligt avsnitt 5 ovan, det vill säga så länge det behövs för att kunna tillhandahålla god vård eller i övrigt kunna leverera Tjänsterna eller för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger oss. Vårdgivaren har en skyldighet att spara patientjournaler kopplade till vårdmöten med dig under en viss specifik tid. Vi har i övrigt rutiner för hur vi lagrar eller avidentifierar personuppgifter i syfte att löpande se till att dina personuppgifter vid var tid är adekvata och relevanta för vårt fortsatta tillhandahållande av Tjänsterna. Dina Användaruppgifter raderas eller avidentifieras senast tre (3) månader från det att du avslutat ditt användarkonto hos oss, om personuppgifterna inte är nödvändiga att spara för att vi ska uppfylla våra skyldigheter enligt lagkrav eller uppgifterna annars behövs för att tillvarata rättsliga anspråk. Samtliga uppgifter som inte behövs för utförande och utveckling av Tjänsterna eller i kvalitetssäkringssyfte, anonymiseras och sparas efter att ändamålet med uppgifterna uppfyllts alternativt raderas automatiskt. Användardata som lagras med stöd av ditt samtycke raderar vi om du återkallar ditt samtycke. I avsnitt 10 kan du läsa mer om hur du utövar din rättighet att återkalla ditt samtycke. Återkallelse av samtycke påverkar inte Vårdgivares skyldighet att föra journal eller att behandla personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar.

 

  1. Tredje parter som dina personuppgifter kan komma att delas med när du använder Tjänsterna

7.1 Underleverantörer till Dentme AB

För att vi ska kunna erbjuda dig Tjänsterna använder vi oss av ett antal externa leverantörer som i vissa fall behandlar personuppgifter. Våra IT-tjänsteleverantörer, såsom drifts-, support- och hostingleverantörer, arbetar endast på uppdrag av Dentme AB. Dentme AB anlitar även leverantörer som arbetar självständigt och på så sätt själva ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, såsom leverantörer av betalningslösningar. Du kommer i förekommande fall att bli ombedd att ingå separat avtal direkt med sådan leverantör. Vi ber dig att uppmärksamma att denna Integritetspolicy inte gäller för personuppgiftsbehandling som sker av dessa leverantörer. För information om hur andra leverantörer behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till dessa leverantörer.

7.2 Underleverantörer till Vårdgivaren

Vårdgivaren tillser att patientjournal förs i samband med tillhandahållande av vård inom ramen för Tjänsterna i enlighet med gällande lagstiftning. Journalerna sparas i journalsystem utanför Appen hos leverantör som agerar personuppgiftsbiträde till Vårdgivaren och således endast hanterar personuppgifter i enlighet med Vårdgivarens instruktioner. Vårdgivaren är ansvarig för de personuppgifter (Patientdata) som lagras i journalerna.

7.4 Arbetsgivare och försäkringsbolag

Har du hänvisats till oss av din försäkringsgivare kan vi, för reglering av ditt specifika fall, lämna ut uppgifter om att du har nyttjat Tjänsterna, ditt hälsotillstånd, inklusive kopia av dina journalhandlingar, till din försäkringsgivare. Sådant utlämnande sker bara under förutsättning att vi dessförinnan inhämtat särskilt samtycke. Denna Integritetspolicy gäller inte för personuppgiftsbehandling som sker av din försäkringsgivare utan för mer information om hur din försäkringsgivare behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till din försäkringsgivare.

Om du har hänvisats till oss av din arbetsgivare, så agerar vi personuppgiftsansvarig för uppgifter som vi får från denne (som ditt namn och din arbetsgivare) samt för uppgifter vi samlar in om dig när du använder Tjänsterna. Vi lämnar inte ut några personuppgifter till din arbetsgivare.

  1. Tredjelandsöverföring

Dentme AB och Vårdgivaren använder IT-leverantörer för till exempel hosting-, drifttjänster och support, vilka har verksamhet utanför Sverige. Vid användande av sådana leverantörer försöker Dentme AB och Vårdgivaren att tillse att dessa endast lagrar och behandlar personuppgifter inom EU/EES. I begränsade fall kan dock Dentme AB och Vårdgivaren komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES, för närvarande till USA, där lagar som inte ger dina personuppgifter samma skydd kan förekomma.

Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES sker dock enbart i undantagsfall och endast under förutsättningen att överföringen är laglig enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Åtgärder för att säkerställa laglighet är normalt att ingå EU-kommissionens standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföring med leverantören och/eller (då leverantören är etablerad i USA) att tillse att denna är ansluten till det så kallad US-EU Privacy Shield-regelverket.

  1. Dina rättigheter som registrerad i Appen och användare av Tjänsterna

Du har rätt att erhålla information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar, i vilket syfte de behandlas, om sådana personuppgifter överförs till tredje land och vilka tredje parter som mottagit dina personuppgifter. För att förtydliga kan du närsomhelst vända dig till oss för att

(I) begära tillgång till och få information om vilka personuppgifter som behandlas i samband med ditt användande av Appen och/eller Tjänsterna, inklusive din journal, vem som har fått åtkomst till den och varför;

(II) be oss att rätta eventuella felaktiga uppgifter om dig;

(III) begära att dina personuppgifter raderas (här ber vi dig dock notera att Vårdgivaren har skyldigheter enligt lag att spara vissa personuppgifter, särskilt relaterade till Patientdata inklusive din patientjournal). På din förfrågan kommer dock alla personuppgifter som vi inte är har en rättslig skyldighet att lagra eller annars behöver för att tillvarata rättsliga anspråk att raderas;

(IV) dra tillbaka samtycken du lämnat till Dentme AB eller Vårdgivaren, till exempel i fråga om direktmarknadsföring eller behandling av dina uppgifter inom din Hälsoprofil;

(V) invända mot behandling av personuppgifter;

(VI) begära att få flytta personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig genom att erhålla dina personuppgifter, i den omfattning som de tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt för att kunna överföra dem till annan part (rätten till dataportabilitet)

(VII) få hjälp och information om att begära spärr till uppgifter i din journal vilket innebär att ingen annan vårdgivare kan få åtkomst till den via sammanhållen journalföring.

  1. Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten

Vi hoppas att vi i denna Integritetspolicy har tydliggjort hur vi hanterar dina personuppgifter, men om någonting är oklart tar vi tacksamt emot dina synpunkter och besvarar dina frågor så att vi kan förbättra vår kommunikation kring detta. Vi vill här även upplysa dig om att du har rätt att ge in klagomål till Datainspektionen eller annan relevant tillsynsmyndighet för det fall du anser att personuppgiftsbehandlingen är felaktig och inte uppfyller lagliga krav.