fbpx

Företagsvillkor

Allmänna villkor för användning av Dentme som företagsanvändare.

 1. Allmänt

1.1

Dessa allmänna villkor (härefter ”Villkoren”) gäller mellan Dentme AB, org. Nummer 559229-8557, c/o CO KIVRA: 559229-8557,106 31 Stockholm (”Dentme”, ”Vi” eller ”Oss”) och du (nedan ”Patienten”, ”Du” eller ”Dig”) som registrerar dig som företagsanvändare av och vill använda appen Dentme (nedan ”Dentme”) för att därigenom få kontakt med legitimerad tandläkare eller tandhygienist.

1.2

Dentme tillhandahålls av Oss genom applikationer för IOS och Android samt på webbplats https://dentme.se (”Webbplatsen”).

 1. Användarkonto

2.1

För att kunna använda Dentme måste ladda ner appen och skapa ett användarkonto, vilket Du gör i Dentme-appen.

2.2          

För att skapa ett användarkonto måste Du ha fyllt 18 år och ha fått tillgång till appen genom din arbetsgivare. Du får bara använda Dentme för din egen räkning. Om Du är vårdnadshavare för ett barn har Du dock rätt att nyttja Dentme för barnets räkning.

 

 1. Konsultationer

3.1

Efter att ha registrerat ditt användarkonto kan Du genom Dentme boka tid hos en legitimerad tandläkare eller tandhygienist för att få kontakt i form av ett videomöte. Du kan få tandrelaterad rådgivning samt inhämta information kring olika tandsjukdomar och dess symptom. Behandling eller recept tillhandahålls ej företagsanvändare via appen.

3.2

Du kan boka en Konsultation genom Dentme. Konsultationer kan bara bokas i form av drop-in besök, dvs. när Du bokar en Konsultation ställs Du direkt i kö för kontakt med en tandläkare/tandhygienist.

 

3.3

Konsultationer som genomförs via Dentme utförs av tandläkare/tandhygienister som har svensk legitimation och som, vid tidpunkten för leverans av Konsultationen, har gällande försäkringar.

3.4

Årlig undersökning erbjuds av lämplig partnerklink till Dentme. Partnerkliniken bär ansvaret att undersökningen genomförs på korrekt sätt inom ramen för vad basundersökning ska innehålla enligt TLV.

3.5

Dentme ansvarar för att de Konsultationer som erbjuds via Dentme tillhandahålls i enlighet med gällande lag, däribland tandvårdslagen (1985:125), patientsäkerhetslagen (2010:659), patientdatalagen (2008:355) och gällande föreskrifter.

 1. Tillhandahållande av Dentme

4.1

Vi strävar efter att Dentme ska vara tillgänglig kl 07-22, 365 dagar om året, med undantag för oförutsedda eller planerade driftsavbrott i form av underhåll, så att Du när som helst kan logga in på ditt användarkonto och få tillgång till dina uppgifter.

4.2

Vi kan dock inte garantera att Dentme kommer att vara felfritt eller utan störningar, att fel kommer åtgärdas inom viss tid eller att Dentme eller de servrar som krävs för att Dentme ska fungera är fria från skadliga komponenter. Tekniska störningar kan förhindra möjligheterna för Dig att använda Dentme.

4.3

Verkar som att det saknas förklarande text här

4.3.1 fel i din hårdvara/utrustning, anslutande nätverk, din programvara eller fel i programvara som utgör tredjepartsprodukt och som Vi inte kan avhjälpa trots att Vi på ett fackmannamässigt sätt försökt åtgärda eller kringgå felet;

4.3.2 annan omständighet som Du ansvarar för;

4.3.3 virus eller annat angrepp på säkerheten förutsatt att Vi vidtagit skyddsåtgärder på ett fackmannamässigt sätt; eller

4.3.4 omständighet som utgör force majeure enligt punkt 12 nedan.

 1. Support; rapportering av fel och avbrott

5.1

För frågor rörande användningen av Dentme hänvisas Du till vår support. Du når supporten på support@dentme.se. Supporten har som mål att svara inom 48h från att ett ärende skickas in, med undantag för helger.

5.2

Du ombeds att anmäla fel eller avbrott i Dentme till Oss via supporten ovan så snabbt som möjligt efter att Du upptäckt felet eller avbrottet.

 1. Ditt ansvar

6.1 Du ansvarar för att;

6.1.1 all den information som Du lämnar i samband med skapande av ett användarkonto och i samband med användningen av Dentme är riktig, komplett och uppdaterad (inklusive den kontaktinformation som Du lämnar);

6.1.2 inte låta någon annan person få tillgång till ditt BankID eller ditt användarkonto.  Om Du har anledning att misstänka att någon annan person olovligen fått eller kan få tillgång till ditt användarkonto, måste Du omedelbart vidta åtgärd för att begränsa sådan persons åtkomst till Dentme, och informera Oss omgående;

6.1.3 inte inom ramen för Dentme distribuera eller på annat sätt överföra data eller information som (i) Du inte har rätt att sprida enligt lag eller avtal, (ii) gör intrång, bidrar till intrång eller uppmanar andra att göra intrång i immateriella rättigheter eller företagshemligheter, (iii) innehåller virus, trojaner, internetmaskar, annan skadlig mjukvara eller skadlig kod, eller som på annat sätt kan skada eller ha negativ effekt på Dentme, eller (iv) annars ger upphov till skada eller annan olägenhet för Oss, våra koncernbolag, kunder eller annan tredje man.

 1. Pris och betalning

7.1

Det kostar ingenting att ladda ned Dentme-applikationen eller att upprätta ett användarkonto.

7.2

Företagsanvändare har konstadsfria samtal i appen och betalar ej för konsultation med tandläkare/tandhygienist.

7.3

Företagskunder som har avtal med betalning på månadsbasis har tillgång till undersökning på partnerklinik först efter 9 månaders aktivitet. Företagskunder med avtal med årlig betalning kan boka tid för undersökning direkt från tecknande. Partnerkliniken är ansvarig för genomförandet av undersökningen, se 3.4 ovan.

7.4

Innehar företagsanvändare ATB (allmänt tandvårdsbidrag) vid undersökningstillfälle på partnerklinik kommer detta att dras.

 

 

 1. Ändring i Dentme och dessa villkor

8.1

Vi har rätt att förändra omfattningen av och funktioner i Dentme från tid till annan. Vi kommer att sträva efter att meddela Dig om sådana förändringar. Detta sker i så fall på Webbplatsen och via Dentme.

8.2

Vi har rätt att ändra dessa Villkor från tid till annan. I god tid innan ändringen träder ikraft kommer Du att meddelas om sådana ändringar via Webbplatsen och/eller via Dentme.

8.3

Om Du inte accepterar ändringen ska Du inte fortsatta att använda Dentme. Fortsätter Du att använda Dentme efter det att ändringen har trätt i kraft samtycker Du till att vara bunden av villkoren i dess ändrade lydelse.

 1. Receptförskrivningspolicy

9.1

Det går ej att erhålla recept som företagsanvändare.

 1.          10Avtalstid och uppsägning

10.1

När Du accepterar dessa Villkor ingår Du ett avtal med Oss gällande användningen av Dentme. Avtalet gäller tills vidare. Du kan däremot när som helst säga upp avtalet genom att meddela Oss. Detta gör Du enklast genom att skicka ett e-post meddelande till supporten att du vill avsluta ditt konto (se punkt 5.1 ovan). Du behöver inte ange något skäl till varför vill säga upp avtalet och avsluta ditt konto. Du kan också avluta kontot i appen, under mina sidor.

10.2

Vi har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Du begår brott mot dessa Villkor och inte vidtar rättelse inom tio (10) dagar från det att Vi skriftligen bett Dig om att vidta rättelse. Du blir då avstängd från ditt användarkonto.

 1. Ansvarsbegränsning

11.1

Vårt ansvar för direkta skador som kan komma att uppstå till följd av användningen av Dentme, uppgår till ett belopp som är bestämt enligt Dentme:s försäkringsavtal. Vi ansvarar inte för indirekta skador (inkl. dataförlust) såvida Vi inte orsakat skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.

11.2

Ovanstående påverkar inte vårt ansvar som vårdgivare.

 1. Force majeure

12.1

Vi är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt dessa Villkor om underlåtenheten har sin grund i omständighet som omöjliggör eller avsevärt försvårar för­pliktelsen eller om sådan omständighet gör förpliktelsen oskäligt betungande, allt under förutsättning att omständig­heten inte bort förutses och i övrigt va­rit bortom Dentme:s rimliga kontroll. Som befriande omständighet ska bland annat anses, krig, krigsliknande till­stånd, myndighets åtgärd, naturkata­strof, arbetsmarknadskonflikt, stör­ningar i elnät eller kommunikations­nätverk eller därmed jämförlig hän­delse, eldsvåda eller sabotage.

 1. Immateriella rättigheter

13.1

Samtliga immateriella rättigheter i Dentme, inklusive namnrättigheter, känne­tecken, varumärken (såväl registrerade som oregistrerade), upphovsrätter (in­klusive källkod), mjukvarulicenser el­ler patent, Dentme. Inget i dessa Villkor ska tolkas som en överlåtelse av dessa immateriella rättigheter. All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av material som inte uttryckligen tillåts enligt dessa Villkor är förbjuden. Du bekräftar och accepterar att otillåten användning av dessa immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra brott mot dessa Villkor, vara brottsligt. Vi förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid händelse av sådan otillåten användning av dessa immateriella rättigheter.

13.2

Eventuella immateriella rättigheter som uppkommer som ett resultat av tillhandahållandet av Dentme och/eller andra tjänster åt Dig, ska tillfalla Oss med ensamrätt. Sådan ensamrätt inkluderar en rätt att fritt ändra, vidareöverlåta och vidareupplåta sådant resultat.

13.3

Du får inte an­vända Dentme (i) för något be­drägligt eller annars olag­ligt ändamål, (ii) på ett sätt som är av­sett att störa driften av Dentme, (iii) för att utreda, ändra, anpassa, över­sätta, ”re­verse engineer”, dekompilera eller nedmontera någon del av Dentme, inklusive utan begränsning dess objektkod eller källkod, (iv) för att ko­piera, återge, sälja eller på annat sätt exploatera Dentme eller dess in­nehåll, (v) för att avlägsna eventuella noteringar avseende upphovsrätt, va­rumärken eller annan äganderätt från Dentme eller material som åter­finns i Dentme, eller för att överföra eller på annat sätt introducera virus, mask, trojaner, eller annan skadlig programvara eller kod, eller på annat sätt skada eller negativt påverka Dentme funktionalitet eller till­gäng­lighet.

 1. Överlåtelse och  användning av underleverantörer

14.1

Vi har rätt att överlåta hela eller delar av våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till tredje part.

14.2

Vi har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina förpliktelser under dessa Villkor.

 1. Klagomål

15.1

Om Du har klagomål gällande Dentme ber vi Dig att kontakta supporten i första hand (se punkt 5).

15.2

Detsamma gäller om Du har klagomål gällande den konsultation som skett. Detta så att Vi kan sätta Dig i kontakt med den som utfört Konsultationen.

 1. Tillämplig lag; Tvister

16.1

Svensk lag ska gälla på dessa Villkor.

16.2

Tvister avgörs i allmän domstol.

Fullständiga kontaktuppgifter

Uppgifter om Dentme AB

Org nr: 559229-8557

c/o CO KIVRA: 559229-8557

106 31 Stockholm

Epost: support@dentme.se