fbpx

Användarvillkor

Allmänna villkor för användning av Dentme.

  1. Allmänt

1.1

Dessa allmänna villkor (härefter ”Villkoren”) gäller mellan Dentme AB, org. Nummer 559229-8557, Esplanaden 3E, 172 62 Sundbyberg, Stockholm (”Dentme”, ”Vi” eller ”Oss”) och du (nedan ”Patienten”, ”Du” eller ”Dig”) som registrerar dig som användare av och vill använda appen Dentme (nedan ”Dentme”) för att därigenom få kontakt med legitimerad tandläkare eller tandhygienist.

1.2

Dentme tillhandahålls av Oss genom applikationer för IOS och Android samt på webbplats https://dentme.se (”Webbplatsen”).

  1. Användarkonto

2.1

För att kunna använda Dentme måste Du skapa ett användarkonto, vilket Du gör i Dentme-appen.

2.2          

För att skapa ett användarkonto måste Du svara på ett antal frågor. Du måste också ha fyllt 18 år och ha tillgång till e-legitimation, dvs. ett Bankid; detta för att Vi ska kunna identifiera Dig. Du får bara använda Dentme för din egen medicinska tandvårdskonsultation. Om Du är vårdnadshavare för ett barn har Du dock rätt att nyttja Dentme för barnets räkning.

 

  1. Konsultationer

3.1

Efter att ha registrerat ditt användarkonto kan Du genom Dentme boka tid hos en legitimerad tandläkare eller tandhygienist (”Behandlare”) för att få vårdkontakt i form av ett videomöte, samt inhämta information kring olika tandsjukdomar och dess symptom (”Konsultation”).

3.2

När Konsultationen startar kommer Du att bli ombedd att beskriva ditt problem för Behandlaren, som i sin tur kan genomföra en okulär undersökning och därefter ställa diagnos och eventuellt föreslå behandlingsåtgärder, om möjligt. För att kunna genomföra en Konsultation måste Du därför ha laddat ned Dentme-applikationen på en mobil med kamera.

3.3

Du kan boka en Konsultation genom Dentme. Konsultationer kan bara bokas i form av drop-in besök, dvs. när Du bokar en Konsultation ställs Du direkt i kö för kontakt med en Behandlare.

3.4

Konsultationer som genomförs via Dentme utförs av Behandlare som har svensk legitimation och som, vid tidpunkten för leverans av Konsultationen, har gällande försäkringar.

3.5

Dentme ansvarar för att de Konsultationer som erbjuds via Dentme tillhandahålls i enlighet med gällande lag, däribland tandvårdslagen (1985:125), patientsäkerhetslagen (2010:659), patientdatalagen (2008:355) och gällande föreskrifter. Vårdgivaransvaret regleras således inte av dessa Villkor, utan följer av tillämplig lagstiftning.

  1. Tillhandahållande av Dentme

4.1

Vi strävar efter att Dentme ska vara tillgänglig 24/7, 365 dagar om året, med undantag för oförutsedda eller planerade driftsavbrott i form av underhåll, så att Du när som helst kan logga in på ditt användarkonto och få tillgång till dina uppgifter.

4.2

Vi kan dock inte garantera att Dentme kommer att vara felfritt eller utan störningar, att fel kommer åtgärdas inom viss tid eller att Dentme eller de servrar som krävs för att Dentme ska fungera är fria från skadliga komponenter. Tekniska störningar kan förhindra möjligheterna för Dig att använda Dentme.

4.3

4.3.1 fel i din hårdvara/utrustning, anslutande nätverk, din programvara eller fel i programvara som utgör tredjepartsprodukt och som Vi inte kan avhjälpa trots att Vi på ett fackmannamässigt sätt försökt åtgärda eller kringgå felet;

4.3.2 annan omständighet som Du ansvarar för;

4.3.3 virus eller annat angrepp på säkerheten förutsatt att Vi vidtagit skyddsåtgärder på ett fackmannamässigt sätt; eller

4.3.4 omständighet som utgör force majeure enligt punkt 14 nedan.

  1. Support; rapportering av fel och avbrott

5.1

För frågor rörande användningen av Dentme hänvisas Du till vår support. Du når supporten på support@dentme.se. Supporten ämnar att svara inom 48h från att ett ärende skickas in, med undantag för helger.

5.2

Du ombeds att anmäla fel eller avbrott i Dentme till Oss via supporten ovan så snabbt som möjligt efter att Du upptäckt felet eller avbrottet.

  1. Ditt ansvar

6.1 Du ansvarar för att;

6.1.1 all den information som Du lämnar i samband med skapande av ett användarkonto och i samband med användningen av Dentme är riktig, komplett och uppdaterad (inklusive den kontaktinformation som Du lämnar);

6.1.2 inte låta någon annan person få tillgång till ditt BankID eller ditt användarkonto.  Om Du har anledning att misstänka att någon annan person olovligen fått eller kan få tillgång till ditt användarkonto, måste Du omedelbart vidta åtgärd för att begränsa sådan persons åtkomst till Dentme, och informera Oss omgående;

6.1.3 i den mån det är tillämpligt, erlägga betalning för en Konsultation med det belopp och inom den tid som Vi anger; och

6.1.4 inte inom ramen för Dentme distribuera eller på annat sätt överföra data eller information som (i) Du inte har rätt att sprida enligt lag eller avtal, (ii) gör intrång, bidrar till intrång eller uppmanar andra att göra intrång i immateriella rättigheter eller företagshemligheter, (iii) innehåller virus, trojaner, internetmaskar, annan skadlig mjukvara eller skadlig kod, eller som på annat sätt kan skada eller ha negativ effekt på Dentme, eller (iv) annars ger upphov till skada eller annan olägenhet för Oss, våra koncernbolag, kunder eller annan tredje man.

6.2

Om Du upplever försämring av det tillstånd för vilket Du sökt Konsultation för, måste Du omedelbart vända Dig till den allmänna vården eller kontakta din ordinarie tandläkare.

  1. Pris och betalning

7.1

Det kostar ingenting att ladda ned Dentme-applikationen eller att upprätta ett användarkonto. Däremot tar Vi ut en avgift för Konsultationer.

7.2

Vänligen notera att avgifter för en Konsultation kan komma att ändras varför Du bör kontrollera prislistan från tid till annan. Om avgifterna ändras, kommer detta även att framgå i Dentme-appen. Ändring i avgift kommer inte att påverka avgiften för en Konsultation som Du bokat innan avgiftsändringen trädde ikraft. 

7.3

Betalning för en Konsultation sker direkt i Dentme-appen vid bokning av konsultationen via de betalningslösningar som presenteras i appen.

7.4

Om Du inte betalar för Konsultationen, t.ex. för att det saknas täckning för Konsultationen på det kontokort, kommer Konsultationen inte att genomföras.

  1. Avbokning/Ångerrätt.

Enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har konsumenter en lagstadgad rätt att ångra en tjänst inom 14 dagar från det att avtal om tjänsten ingicks med näringsidkaren men eftersom det bara är möjligt att boka drop-in Konsultationer, samtycker Du till att Du inte har någon avbeställnings-/ångerrätt när Konsultationen väl har påbörjats. Detta då tjänsten kommer att ha påbörjats och fullgöras inom den lagstadgade fristen för ångerrätten. Enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler upplyses Du härmed även om att det finns ett standardformulär på Konsumentverkets hemsida som Du kan använda.

  1. Ändring i Dentme och dessa villkor

9.1

Vi har rätt att förändra omfattningen av och funktioner i Dentme från tid till annan. Vi kommer att sträva efter att meddela Dig om sådana förändringar. Detta sker i så fall på Webbplatsen och via Dentme.

9.2

Vi har rätt att ändra dessa Villkor från tid till annan. I god tid innan ändringen träder ikraft kommer Du att meddelas om sådana ändringar via Webbplatsen och/eller via Dentme.

9.3

Om Du inte accepterar ändringen ska Du inte fortsatta att använda Dentme. Fortsätter Du att använda Dentme efter det att ändringen har trätt i kraft samtycker Du till att vara bunden av villkoren i dess ändrade lydelse.

  1. Receptförskrivningspolicy

10.1

Våra Behandlare följer den förskrivningspolicy för receptbelagda läkemedel som följer med dennes legitimation samt gäller enligt Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS/HSLF-FS).

           11. Avtalstid och uppsägning

11.1

När Du accepterar dessa Villkor ingår Du ett avtal med Oss gällande användningen av Dentme. Avtalet gäller tills vidare. Du kan däremot när som helst säga upp avtalet genom att meddela Oss. Detta gör Du enklast genom att skicka ett e-post meddelande till supporten att du vill avsluta ditt konto (se punkt 5.1 ovan). Du behöver inte ange något skäl till varför vill säga upp avtalet och avsluta ditt konto. Du kan också avluta kontot i appen, under mina sidor.

11.2

Vi har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Du begår brott mot dessa Villkor och inte vidtar rättelse inom tio (10) dagar från det att Vi skriftligen bett Dig om att vidta rättelse. Du blir då avstängd från ditt användarkonto.

          12. Ansvarsbegränsning

12.1

Vårt ansvar för direkta skador som kan komma att uppstå till följd av användningen av Dentme, uppgår till ett belopp som är bestämt enligt Dentme:s försäkringsavtal. Vi ansvarar inte för indirekta skador (inkl. dataförlust) såvida Vi inte orsakat skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.

12.2

Ovanstående påverkar inte vårt ansvar som vårdgivare.

         13. Force majeure

13.1

Vi är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt dessa Villkor om underlåtenheten har sin grund i omständighet som omöjliggör eller avsevärt försvårar för­pliktelsen eller om sådan omständighet gör förpliktelsen oskäligt betungande, allt under förutsättning att omständig­heten inte bort förutses och i övrigt va­rit bortom Dentme:s rimliga kontroll. Som befriande omständighet ska bland annat anses, krig, krigsliknande till­stånd, myndighets åtgärd, naturkata­strof, arbetsmarknadskonflikt, stör­ningar i elnät eller kommunikations­nätverk eller därmed jämförlig hän­delse, eldsvåda eller sabotage.

         14. Immateriella rättigheter

14.1

Samtliga immateriella rättigheter i Dentme, inklusive namnrättigheter, känne­tecken, varumärken (såväl registrerade som oregistrerade), upphovsrätter (in­klusive källkod), mjukvarulicenser el­ler patent, Dentme. Inget i dessa Villkor ska tolkas som en överlåtelse av dessa immateriella rättigheter. All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av material som inte uttryckligen tillåts enligt dessa Villkor är förbjuden. Du bekräftar och accepterar att otillåten användning av dessa immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra brott mot dessa Villkor, vara brottsligt. Vi förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid händelse av sådan otillåten användning av dessa immateriella rättigheter.

14.2

Eventuella immateriella rättigheter som uppkommer som ett resultat av tillhandahållandet av Dentme och/eller andra tjänster åt Dig, ska tillfalla Oss med ensamrätt. Sådan ensamrätt inkluderar en rätt att fritt ändra, vidareöverlåta och vidareupplåta sådant resultat.

14.3

Du får inte an­vända Dentme (i) för något be­drägligt eller annars olag­ligt ändamål, (ii) på ett sätt som är av­sett att störa driften av Dentme, (iii) för att utreda, ändra, anpassa, över­sätta, ”re­verse engineer”, dekompilera eller nedmontera någon del av Dentme, inklusive utan begränsning dess objektkod eller källkod, (iv) för att ko­piera, återge, sälja eller på annat sätt exploatera Dentme eller dess in­nehåll, (v) för att avlägsna eventuella noteringar avseende upphovsrätt, va­rumärken eller annan äganderätt från Dentme eller material som åter­finns i Dentme, eller för att överföra eller på annat sätt introducera virus, mask, trojaner, eller annan skadlig programvara eller kod, eller på annat sätt skada eller negativt påverka Dentme funktionalitet eller till­gäng­lighet.

          15. Överlåtelse och  användning av underleverantörer

15.1

Vi har rätt att överlåta hela eller delar av våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till tredje part, inklusive rätten att ta betalt för en Konsultation.

15.2

Vi har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina förpliktelser under dessa Villkor.

           16. Klagomål

16.1

Om Du har klagomål gällande Dentme ber vi Dig att kontakta supporten i första hand (se punkt 5).

16.2

Detsamma gäller om Du har klagomål gällande den vård som Behandlare lämnat inom ramen för en Konsultation. Detta så att Vi kan sätta Dig i kontakt med den som utfört Konsultationen.

16.3

Klagomål rörande den vård som Behandlare lämnat inom ramen för en Konsultation kan även lämnas till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg). Du kan läsa mer om vad som gäller om Du inte är nöjd med tandvården på 1177. 

            17. Tillämplig lag; Tvister

17.1

Svensk lag ska gälla på dessa Villkor.

17.2

Tvister avgörs i allmän domstol.

Fullständiga kontaktuppgifter

Uppgifter om Dentme AB

Org nr: 559229-8557

Esplanaden 3E

172 62 Sundbyberg

Epost: support@dentme.se